ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการส่งเสริมการประสาน...

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการส่งเสริมการประสาน...
      เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ประจำปี ๒๕๖๐  ซึ่งได้ความร่วมมือจาก อัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ คุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อข้ดข้องในการปฏิบัติงานและ  เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ