ข้าราชธุรการและลูกจ้าง

 
นายประสิทธิ์ จักกระโทก
ผู้อำนวยการสำนักงาประจำศาลจังหวัดสีคิ้ว
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางมะลิ  อนันต์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 6
นางอนงค์  ดีทรง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 6
นายพิชิต  ชมสุขประกิต เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 5
นางสาวนภาพร  เอิบพรมราช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3
นางสาวสุดารัตน์  รัตนธรรมเมธี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางศรีประไพ  สุบินยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
นางสาวพรพรรณ  สุขสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
นางสาวเบญจมาศ  ขอบโคกกรวด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน
นายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว นิติกร 5
นางสาวิตรี  อ่านดอน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.จ.ท.ปราโมทย์  ภูสุวรรณ นิติกร 4
นายฐิติเชษฐ์  เมืองงิ้วราย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
 
กลุ่มงานคดี
นางสาวรัชนี  มากมี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 7 ว.
นางสุวิมล  อิษฎากร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 6
นางรัศมี  จันทศร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 5

นายมงคล  อนันต์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 5
นางสาวณภัทร  อ่อนธรรม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 4
นางสวรรยา  เดชยา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3
นางสาวจิรพรรณ  แกงขุนทด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3
นางสาววิมล  เหล่าประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
นางสาวกนกพร  เตี้ยงสูงเนิน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
นายวัชรินทร์  นาราช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
 
 
     
 
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
 
นางศริญญา  กมลจิตรวี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 7
นางศศิพร  คำสุข เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 5
นางสาวศิริรัตน์  ดีนัย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3
นางสาวจิณณฉัตร  ไคขุนทด เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3
นางสาวสมลักษณ์  แสงสิริ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3
 
 
ลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
นายวิกรม  แก้วเก่ง พนักงานขับรถยนต์
นายเกษม  กระจงกลาง นักการฯ
นายอินทร์  ธรรมดี ันักการ
นายอุดม  คราวจันทึก คนสวน
นางภัทรสุดา  นากลาง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวธิดารัตน์  คชอุฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นางสานวชล  เปียนขุนทด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นางสาวจุรีภรณ์  ไคขุนทด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นางสาวนิตยา  ลองจำนงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

  กลับหน้าแรก